Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ต. วิษรุติ บงค์บุตร ผช.นกร.ฝกร.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. จัดพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดพิธีตอกไม้มงคลเพื่อก่อสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ ชุดตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. เชาวลิต พบจันอัด เสธ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. , ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. เชาวลิต พบจันอัด เสธ.สนภ.2 นทพ. ร่วมประชุมติดตามการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA)

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. ไชยวัฒน์ โสดา รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. ณัฐพงศ์ พรหมศร รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.สำรวจงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแบบท่าออกกำลังกายพระราชทาน3