Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ต. วิษรุติ บงค์บุตร ผช.นกร.ฝกร.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. จัดพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดพิธีตอกไม้มงคลเพื่อก่อสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยปฏิบัติหน้าที่เวรเตรียมพร้อมในห้วงระหว่าง วันที่ 15 -21 ก.พ.64 โดยใช้กำลังพล 25% ของหน่วย

 

สนภ.2 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลต่ำกว่านายทหารชั้น พ.อ.(พ.) ในสังกัดทุกนายทุกช่วงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. เชาวลิต พบจันอัน เสธ.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนหน่วยร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ.จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย เข้าพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนปรนฯ

 

สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยปฏิบัติหน้าที่เวรเตรียมพร้อมในห้วงระหว่าง วันที่ 8-14 ก.พ.64 โดยใช้กำลังพล 25% ของหน่วย

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. ณัฐพงศ์ พรหมศร รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. (ฝ่ายพัฒนา)ตรวจเยี่ยมการรับการฝึกหลักสูตรการฝึก รถวางสะพานเครื่องหนุนมั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564