Main content

Alert message

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( บึงหนองคาย )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะเป็นประธาน ส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( อ่างเก็บน้ำ บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( หน้าฝาย บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ นพค.25

 

พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) พร้อมคณะ

อ่านต่อ

 

พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) พร้อมคณะ

อ่านต่อ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันท์ ผกก.ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี

อ่านต่อ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. ออกกำลังกายท่าพระราชทาน ประจำสัปดาห์

อ่านต่อ