Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ต. วิษรุติ บงค์บุตร ผช.นกร.ฝกร.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. จัดพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดพิธีตอกไม้มงคลเพื่อก่อสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. ทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชนผู้ประสบภัย