Main content

Alert message

ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

ลำดับ เรื่อง  ราคา วันที่
1 จัดซื้อโคเนื้อลูกผสม 630,000.- 21 พ.ย. 61
2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลและวัสดุก่อสร้าง 2,821,014.- 6 ธ.ค. 61
3 จัดซื้อวัสดุดาดผิวจราจร 3,545,496.- 7 ธ.ค. 61
4 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและวัสดุก่อสร้างช. พัฒนาฯ - 2 ม.ค. 62
5  จัดซื้อวัสดุ ค.ส.ล. 604,104.-  16 ม.ค. 62 
6  จัดซื้อวัสดุดาดผิวบ้านท่ามะเฟือง  2,822,615.-   13 ก.พ. 62 
7  จัดซื้อวัสดุดาดผิวบ้านโพนสา 2,333,931.-   25 ก.พ. 62
8 จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Prebelend)  11,537,828.- 17 มิ.ย. 62
9 จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Prebelend)  11,537,828.-  25 ก.ค.62
  จัดซื้อหินคลุกบ้านดอนแดง 2,362,464.- 28 ต.ค.62
  จัดซื้อวัสดุดาดผิวจารจร 2,046,267.- 28 ต.ค.62
  จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายมาตรฐาน มข.2527 2,765,499.- 28 ต.ค.62
  จัดซื้อวัสดุปูสระเก็บน้ำด้วยยางพารา 998,568.- 1 พ.ย.63
  วัสดุก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,518,160.- 6 มี.ค.63
10 วัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมอาคารเรียน รร.บ้านหนองกุงแก้ว นพค.23 ฯ )  1,318,725.-  23 เม.ย.63
11 วัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมอาคารเรียน รร.บ้านนาดีค่ายสว่าง นพค.23 ฯ ) 758,318.- 23 เม.ย.63