Main content

Alert message

ประกาศเชิญชวน

ลำดับ เรื่อง จำนวนเงิน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
1 จัดซื้อถ่านหินปอร์ตแลนด์ประเภท. 1 3325232.- 13 ส.ค. 62 นพค. 22 สนภ. 2 นทพ.
2 จัดซื้อถ่านหินปอร์ตแลนด์บ้านนาซอ 842274.- 22 ส.ค. 61 นพค. 26 สนภ. 2 นทพ.
3 จัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ปอร์ตแลนด์บ้านบะหัวเมย 502532.- 6 ก.ย. 61 นพค. 26 สนภ. 2 นทพ.
4 จัดซื้อถ่านหินปอร์ตแลนด์บ้านท่าศาลา 538020.- 28 ก.ย. 61 นพค. 26 สนภ. 2 นทพ.
5 จัดซื้อถ่านหินปอร์ตแลนด์บ้านโนนไทรทอง 503809.- 11 ต.ค. 61 นพค. 26 สนภ. 2 นทพ.
6 ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อลูกผสม 630,000.- 27 พ.ย. 62 นพค. 25 สนภ. 2 นทพ.
7 วัสดุดาดผิวจราจร 3,545,496.- 18 ธ.ค. 61 นพค. 26 สนภ. 2 นทพ.
8 วัสดุอุปรกรณ์ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2,821,014.- 21 ธ.ค. 61 ช. พัฒนาสนภ. 2 นทพ.
9 ประกาศเชิญชวน ค.ส.ล. 604,000.- 16 ม.ค. 62 นพค. 25 สนภ. 2 นทพ.
10 ประกาศเชิญชวนวัสดุดาดผิวบ้านท่ามะเฟือง 2,822,615.-  13 ก.พ. 62 นพค. 25 สนภ. 2 นทพ.
11 ประกาศเชิญชวนผิวคล้ำโพนสา  2,333,931.- 25 ก.พ. 62 นพค. 25 สนภ. 2 นทพ.
 12  จัดซื้อวัสดุปะปาหมูบ้าน นพค.25 860,000 .- 8 ก.ค.62  นพค.25 สนภ.2 นทพ. 
13 ประกาศเชิญชวนวัสดุก่อสร้างฝายมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ 2,765,499.-  17 ก.พ.63 สนภ.2 นทพ.
14  ประกาศเชิญชวนวัสดุก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,300,395.-   19 ก.พ.63   สนภ.2 นทพ. 
15  ประกวดราคาซื้อหินคลุก 2,362,464.-   9 มี.ค.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ. 
16 ประกวดราคาซื้อวัสดุดาดผิวจราจร 2,042,265.- 11 มี.ค.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ. 
17 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำบาดาล 5,561,569.- 11 มี.ค.63 สนภ.2 นทพ. 
 18 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,518,160.-   13 มี.ค.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ.  
 19 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายมาตรฐาน มข.2527 2,763,360.- 3 เม.ย.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ.
20  ประกวดราคาซื้อวัสดุปูสระเก็บน้ำด้วยพารา 998,568.- 10 เม.ย.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ.
21  วัสดุก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน รร.บ้านหนองกุงแก้ว นพค.23 ฯ   1,318,725.-   29 เม.ย.63 นพค.23 สนภ.2 นทพ.  
22  วัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมอาคารเรียน รร.บ้านนาดีค่ายสว่าง นพค.23 ฯ ) 758,318.-  29 เม.ย.63  นพค.23 สนภ.2 นทพ.  
23  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,441,602.-   16 พ.ย.63  นพค.23 สนภ.2 นทพ.
24  จัดซื้อหินคลุก 1,929,494.-  18 พ.ย.63  นพค.23 สนภ.2 นทพ. 
  จัดซื้อหินคลุก 4,363,026.- 23 พ.ย.63 นพค.22 สนภ.2 นทพ.
   จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง 536,400.-   24 พ.ย.63 นพค.23 สนภ.2 นทพ.  
  ซื้อวัสดุดาดผิวจราจร 1,659,255.- 26 พ.ย.63  สนภ.2 นทพ. 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 591,559.- 16 ธ.ค.63  สนภ.2 นทพ.