Main content

Alert message

สนภ.๒ นทพ.

       มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ดูแล การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา โดยมีหน่วยในความรับผิดชอบจำนวน ๘ หน่วย คือ ๖ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่, ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง และ ๑ หน่วยช่างพัฒนา

       หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑-๒๖ สนภ.๒ นทพ. มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
       สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. มีหน้าที่ส่งกระจายเสียง เผยแพร่ข่าวสาร วิชาการต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรเสนอบทความ สารคดี และให้ความรู้ความบันเทิง เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
       หน่วยช่างพัฒนา สนภ.๒ นทพ. มีหน้าที่ก่อสร้าง และซ่อมบำรุงสะพาน สร้างเส้นทาง และงานช่างอื่น ๆ ตลอดจนการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล,ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบ