Main content

Alert message

แผนงานหลัก

  1. แผนงานสร้างทางคมนาคม
  2. แผนงานส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์
  3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
  4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
  5. แผนงานการสาธารณสุข
  6. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา
  8. แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ